Kontrola hasiacich prístrojov

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov sa vykonáva na inštalovanom hasiacom prístroji podľa § 21 a § 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. najmenej raz za 24 mesiacov, respektíve raz za 12 mesiacov, pokiaľ to udáva výrobca v technickej dokumentácii.
Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva priamo u zákazníka na mieste, kde sú hasiace prístroje nainštalované.  V prípade, že hasiaci prístroj  nebude prevádzkyschopný, musí sa nahradiť novým hasiacim prístrojom, alebo opraviť.    Počas doby nevyhnutnej na opravu, alebo tlakovú skúšku hasiacich prístrojov zapožičiame zákazníkovi náhradné hasiace prístroje aby sa neznížila protipožiarna bezpečnosť pracoviska.  Hasiace prístroje po oprave budú vrátené späť na svoje stanovište – miesto inštalácie, podľa výrobného čísla.   O kontrole hasiacich prístrojov bude vystavené potvrdenie -  revízna správa.

Dátum: 9.11.2014