Blog STEMI

Naše služby
Naše služby

 

       Od roku 2002 pôsobíme na trhu s vecnými prostriedkami protipožiarnej ochrany, naše služby sú na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.  Našou prioritou je spokojnosť zákazníka, preto máme v ponuke produkty od renomovaných výrobcov z EÚ .

 

 

Ponúkame Vám tieto služby:

 

 

Predaj hasiacich prístrojov – IBS, Siel & Sanal a BETA Corporation

- Predaj hydrantového a požiarneho vybavenia a materiálu

- Predaj bezpečnostného a požiarneho značenia

- Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Kontrola požiarnych vodovodov a hadicových zariadení

Kontrola a údržba požiarnych uzáverov

Oprava a servis hasiacich prístrojov

- Oprava požiarnych vodovodov a hadicových zariadení

Predaj protipožiarnych náterov, nástrekov a upchávok

Predaj sorbentov a havarijných súprav

Predaj CO2 na zváranie a výrobu sýtených nápojov

čítať celý článok
Požiarne uzávery
Požiarne uzávery

Kontrola požiarnych uzáverov sa vykonáva podľa vyhlášky MV SR  478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Požiarnym uzáverom sa rozumie:


1. požiarne dvere
2. požiarne okno
3. požiarna klapka
4. dopravníkový uzáver
5. oddeľujúca konštrukcia

Na požiarnom uzávere sa vykonáva kontrola :

-       vizuálnou prehliadkou

-       skúškou funkčnosti

 

Kontrolu a údržbu vykonáva iba osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

čítať celý článok
Kontrola požiarnych vodovodov
Kontrola požiarnych vodovodov

Kontrola požiarnych vodovodov a zariadení na dodávku vody sa vykonáva podľa §15ods.2  Vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z.

Kontrolu požiarnych vodovodov vykonáva právnická alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčil kratšiu lehotu.

 

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa členia na:

-       zdroj vody

-       odberné miesto na umelom zdroji vody

-       vnútorný požiarny vodovod

-       hadicové zariadenie

 

 

 Kontrola požiarneho vodovodu (hydrantu) sa vykonáva v tomto rozsahu:

- funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijákov
- voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
- vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
- prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
- označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
- pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

- množstvo vody v nádrži

Ak sa počas kontroly požiarneho vodovodu zistia závady, ktoré sa dajú odstrániť počas kontroly, tak tieto naši pracovníci po konzultácii s prevádzkovateľom požiarneho vodovodu ihneď odstránia.

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška požiarnej hadice, aby sa zistilo, či nie je poškodená a odolá skúšobnému tlaku. Tlaková skúška hadice sa vykonáva v servisnej opravovni a počas doby tlakovej skúšky je zákazníkovi zapožičaná náhradná hadica.  O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneho vodovodu vyhotovíme potvrdenie o vykonaní kontroly.

čítať celý článok
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov sa vykonáva na inštalovanom hasiacom prístroji podľa § 21 a § 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. najmenej raz za 24 mesiacov, respektíve raz za 12 mesiacov, pokiaľ to udáva výrobca v technickej dokumentácii.
Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva priamo u zákazníka na mieste, kde sú hasiace prístroje nainštalované.  V prípade, že hasiaci prístroj  nebude prevádzkyschopný, musí sa nahradiť novým hasiacim prístrojom, alebo opraviť.    Počas doby nevyhnutnej na opravu, alebo tlakovú skúšku hasiacich prístrojov zapožičiame zákazníkovi náhradné hasiace prístroje aby sa neznížila protipožiarna bezpečnosť pracoviska.  Hasiace prístroje po oprave budú vrátené späť na svoje stanovište – miesto inštalácie, podľa výrobného čísla.   O kontrole hasiacich prístrojov bude vystavené potvrdenie -  revízna správa.

čítať celý článok