Kontrola požiarnych vodovodov

Kontrola požiarnych vodovodov a zariadení na dodávku vody sa vykonáva podľa §15ods.2  Vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z.

Kontrolu požiarnych vodovodov vykonáva právnická alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčil kratšiu lehotu.

 

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa členia na:

-       zdroj vody

-       odberné miesto na umelom zdroji vody

-       vnútorný požiarny vodovod

-       hadicové zariadenie

 

 

 Kontrola požiarneho vodovodu (hydrantu) sa vykonáva v tomto rozsahu:

- funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijákov
- voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
- vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
- prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
- označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
- pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

- množstvo vody v nádrži

Ak sa počas kontroly požiarneho vodovodu zistia závady, ktoré sa dajú odstrániť počas kontroly, tak tieto naši pracovníci po konzultácii s prevádzkovateľom požiarneho vodovodu ihneď odstránia.

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška požiarnej hadice, aby sa zistilo, či nie je poškodená a odolá skúšobnému tlaku. Tlaková skúška hadice sa vykonáva v servisnej opravovni a počas doby tlakovej skúšky je zákazníkovi zapožičaná náhradná hadica.  O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneho vodovodu vyhotovíme potvrdenie o vykonaní kontroly.

Dátum: 9.11.2014