GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť :

Miroslav Štefčík STEMI

 Koniarovce 74

 956 13 Koniarovce

 IČO: 40360563

 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba veľmi obmedzenú množinu osobných údajov. Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

titul, meno a priezvisko

e-mailová adresa

telefónne číslo

adresa

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie

aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili

aby sme Vás mohli informovať o nových požiadavkách štátnej správy, ktoré môžu mať vplyv na možnosť použitia našich produktov

aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Čo nerobíme

vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov

vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu

vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Aký je náš oprávnený záujem?

 

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop - kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy - kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii - dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

Na koho sa môžete obrátiť?

 

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť:

odoslaním e-mailu na adresu stemi@wircom.sk

telefonicky na tel. č.: + 421 905 216 263 alebo +421 908 545 401

 Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Keďže žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hekerom, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme určité technické a organizačné opatrenia.  Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami. Vami zadané údaje pri objednávke prostredníctvom nášho e-shopu sa odosielajú v zašifrovanej forme

Poučenie o vašich právach

každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 na prístup k údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov a

namietať

Podrobné informácie o vašich právach nájdete v dokumente: Poučenie o právach dotknutých osôb

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018

 Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach.