OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom elektronického obchodu www.stemi.sk spoločnosťou  Miroslav Štefčík STEMI Koniarovce 74, 956 13 Koniarovce IČO: 40 360 563 DIČ: 1032409664 IČDPH: SK1032409664 (ďalej len predávajúci) a obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci).  Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia obchodným zákonníkom.  

II. Návrh zmluvy – objednávka

1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky .Objednávka môže byť vytvorená len elektronicky a musí obsahovať konkrétne údaje o názve tovaru, technickú špecifikáciu a všetky údaje v súlade s obchodným zákonníkom. 

2. Odoslaná objednávka je záväzná. 

3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.

4. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške.

III. Ceny a záruka na tovar

1. Ceny tovarov sú záväzné až do doby ich zmeny a platia pri objednávke cez náš elektronický obchod. Z dôvodu úspory nákladov a času pri vybavovaní objednávky elektronicky, sa cena tovaru zakúpeného cez E-shop nemusí zhodovať s cenou na predajni.

2. Uvedené ceny sú konečné vrátane 20% DPH. 

3. Záruka na tovar je 2 roky.

IV. Platba za tovar

1.Platba za tovar objednaný prostredníctvom elektronického obchodu www.stemi.sk je realizovaná prostredníctvom predfaktúry, alebo zásielkovej spoločnosti formou dobierky .  

V. Dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru je realizované expresnou zásielkovou službou na adresu určenú v objednávke alebo osobným prevzatím po dohode s predávajúcim na prevádzke Staničná 1570/2 949 01 Nitra

2. Dodacia doba tovaru je do 7 pracovných dní podľa skladových zásob. 

3. V prípade dlhšej dodacej doby ako 10 pracovných dní je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho.

4. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar a prípadné mechanického poškodenie písomne zaprotokolovať s kuriérom zásielkovej služby a neodkladne informovať predávajúceho.

5. Za mechanické poškodenie zistené po prevzatí tovaru predávajúci nezodpovedá. 

6. Ak si kupujúci pri možnosti "OSOBNÝ ODBER" neprevezme na predajni objednaný tovar do 10 pracovných dní od potvrdenia vybavenia objednávky, táto objednávka bude zrušená.

VI. Odstúpenie od zmluvy / zásielkový obchod/

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu Vl/1, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

3. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť v pôvodnom obale a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Súkromie kupujúceho je zo strany predávajúceho plne rešpektované. K poskytnutiu našich služieb potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje.

2. Registráciou v elektronickom obchode www.stemi.sk súhlasíte so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch.

3. Tieto dáta sú chránené a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretím osobám.

4. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch: - osobne na prevádzke Staničná 1570/2 949 01 Nitra v čase od 7,30 do 14,30. - telefonicky alebo faxom mobil:  0908 545 401, 0905 216 263 /fax.: 038 531 41 84 - e-mailom: stemi@wircom.sk.   Rozsah a oprávnenosť reklamácie bude posúdená po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O stave a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme priebežne informovať. Na všetok predávaný tovar, ak nie je pri tovare uvedené inak, sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá sa v prípade reklamácie predlžuje o dobu jej vybavenia. 

Záruka sa nevzťahuje na: - na závady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru vzniknú jeho používaním iným ako stanoveným spôsobom, - mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou, Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol zakúpený cez náš internetový obchod alebo ho nie je možné preukázať platným dokladom o jeho zakúpení.   Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamovaného výrobku predajcovi. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú závadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie závady. V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú závadu, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie tovaru. Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Reklamovaný tovar doručí zákazník na vlastné náklady na adresu prevádzky Staničná 1570/2 949 01 Nitra. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí zákazník všetky výdavky spojené s reklamáciou.  

 SÚKROMIE Prevádzkovateľ internetového obchodu Miroslav Štefčík STEMI na internetovej adrese www.stemi.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.